h o t e l s
r e s t a u r a n t s
c a t e r i n g
c e l l e r s
r r h h
m à r q u e t i n g
p u b l i c i t a t
p r o v e ï d o r s
 
 
 
 
C o r r e u   e l e c t r ò n i c 
i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m
W e b 
w w w . g o o d s b y b d j . c o m
  • Duem a terme una trobada a l'any per coneixer-nos millor si s'escau. 
  • Fem presentacions de projectes rellevants dels membres adscrits.
  • Optimitzem i dinamitzem la jornada d'inici a fi.
  • Compartim objectius i projectem negoci a curt i mig termini.
  • Assistència voluntària.

 

 

 

+ i n f o r m a c i ó
i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m
B a r c e l o n a  |  T a r r a g o n a  |   L l e i d a  |  G i r o n a  |   B a l e a r s