p r o d u c t e s   p r e m i u m

­Posem a la teva disposició tot el ventall de productes i solucions informàtiques per que puguis escollir des d'avui mateix i lliurement els aplicatiius que desitgis,
Fes-nos saber quins són aquells que més et puguin interessar, i et farem les millors condicions per a tu i el teu negoci. Escull l'opció que inclou 2, 3 o 4 eines. 
Complimenta el formulari que trobaràs al final d'aquest full amb la teva selecció.

p r e m i u m   2

p r e m i u m   3

p r e m i u m   4

e s c u l l   l l i u r e m e n t

u n   t o t a l   d e

2

p r o p o s t e s

c o s t

b e s t r e t a   i n i c i a l   |   1 0 5 , 2 7 €

m e n s u a l   |   8 1 , 8 8 €

q u o t a   f i d e l i t a t   |   6 1 , 4 1 €   ( a   p a r t i r   3   m e s o s )

 

A J U D E M   A   D E C I D I R - T E

_ _ _ _ _ _

D E S P E S A   D I À R I A   ( MENSUAL )   |   2 , 7 3 €

D E S P E S A   D I À R I A   ( FIDELITAT )   |   2 , 0 5 €

2 1 %   I V A   I N C L.

 

e s c u l l   l l i u r e m e n t

u n   t o t a l   d e

3

p r o p o s t e s

c o s t

b e s t r e t a   i n i c i a l   |  1 2 2 , 8 2 €

m e n s u a l   |   9 5 , 5 2 €

q u o t a   f i d e l i t a t   |   7 1 , 6 5 €   ( a   p a r t i r   3   m e s o s )

 

A J U D E M   A   D E C I D I R - T E

_ _ _ _ _ _

D E S P E S A   D I À R I A   ( MENSUAL )   |   3 , 1 8 €

D E S P E S A   D I À R I A   ( FIDELITAT )   |   2 , 3 9 €

2 1 %   I V A   I N C L.

 

e s c u l l   l l i u r e m e n t

u n   t o t a l   d e

4

p r o p o s t e s

c o s t

b e s t r e t a   i n i c i a l   |   1 4 0 , 3 6 €

m e n s u a l   |   1 0 9 , 1 7 €

q u o t a   f i d e l i t a t   |   8 1 , 8 8 €   ( a   p a r t i r   3   m e s o s )

 

A J U D E M   A   D E C I D I R - T E

_ _ _ _ _ _

D E S P E S A   D I À R I A   ( MENSUAL )   |   3 , 6 4 €

D E S P E S A   D I À R I A   ( FIDELITAT )   |   2 , 7 3 €

2 1 %   I V A   I N C L.

 

l l o c   w e b   b à s i c
l l o c   w e b   p l u s
l l o c   w e b   p r o

p a n t a l l a   d ' i n i c i

c o n t i n g u t s   p e r s o n a l i t z a t s

e n l l a ç   a   x a r x e s   s o c i a l s

i m a t g e s   e s t à t i q u e s

f i n s   a   1 0   p à g i n e s   e n l l a ç a d e s

 

p a n t a l l a   d ' i n i c i

c o n t i n g u t s   p e r s o n a l i t z a t s

e n l l a ç   a   x a r x e s   s o c i a l s

i m a t g e s   e s t à t i q u e s

f o r m u l a r i   d e   c o n t a c t e

f o r m u l a r i   d e   r e s e r v e s

f i n s   a   1 5   p à g i n e s   e n l l a ç a d e s 

p a n t a l l a   d ' i n i c i

c o n t i n g u t s   p e r s o n a l i t z a t s

e n l l a ç   a   x a r x e s   s o c i a l s

f o r m u l a r i   d e   c o n t a c t e

f o r m u l a r i   d e   r e s e r v e s

i m a t g e s   d i n à m i q u e s   e n   m o v i m e n t

p à g i n e s   i l · l i m i t a d e s

d e s c à r r e g a   d ' a r x i u s

e n l l a ç   a   v i d e o s   y o u t u b e 

a p p   c o n t r o l   d e   s i t u a c i ó 
a p p   g e s t i ó   d e   m e r m e s

R e g i s t r e   d i a r i   d e   l e s   c o m p r e s   p e r   t i p u s   p r o d u c t e

R e c u l l   d e   l a   f a c t u r a c i ó   i   c o m e n s a l s   p e r   s e r v e i   i   d a t a

E s t i m a c i ó   d e   l a   f a c t u r a c i ó   a   f i n a l   d e   m e s   s e g o n s   e v o l u c i ó

T i q u e t   m i g   p e r   d i a   i   a c u m u l a t   p e r   m e s

C à l c u l   d e   %   d e   c o s t   s o b r e   c o m p r a   t o t a l   a c u m u l a d a

R e s u m   a c u m u l a t   d e   c o m p r e s   p e r   p r o v e ï d o r   i   d a t a

D e t a l l   a n u a l   d e   c o m p r e s  p e r   p r o v e ï d o r   i   m e s

­B a s e   d e   d a d e s   d e   1 0 0 0   p r o d u c t e s

D e t a l l   a c u m u l a t   d e   c o e f i c i e n t s   d e   m e r m a

F o r m u l a c i ó   d i r e c t a   d e   n o u s   p r o d u c t e s

G e s t i ó   d e   r e s u l t a t s   p e r   p r o c é s   d e   n e t e j a   -   b r u t   a   n e t 

C à l c u l   d e l   %   d ' a p r o f i t a m e n t   d e   p r o d u c t e

E s t i m a c i ó   d e   c o m p r a   p e r   n o m b r e   d e   r a c i o n s   i   g r a m a t g e


a p p   e s c a n d a l l
a p p   l l i b r e   d ' e s c a n d a l l s   (   i n c l o u   B B D D   d e   p r o d u c t e  )   _   1 0 0   u t s

D e t a l l   i n g r e d i e n t s   i   g r a m a t g e s

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e   P V P   s e n s e   I V A   i   a m b   I V A   i n c l ó s

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e l   %   d e   d e s p e s a   p e r   r a c i ó

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e l   %   d e   m a r g e   d e   b e n e f i c i

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e l   %   d e   c o n s u m   s o b r e   P V P

D e t a l l   i n g r e d i e n t s   i   g r a m a t g e s

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e   P V P   s e n s e   I V A   i   a m b   I V A   i n c l ó s

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e l   %   d e   d e s p e s a   p e r   r a c i ó

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e l   %   d e   m a r g e   d e   b e n e f i c i

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e l   %   d e   c o n s u m   s o b r e   P V P

B B D D   p r o d u c t e   p r o v e ï d o r   i   d a d e s   d e   c o n t a c t e

c o d i f i c a c i ó   r e f e r è n c i a   d e   p r o d u c t e   ( R e f .   a l b a r à )

d e s c r i p c i ó   d e   p r o d u c t e   ( R e f .   a l b a r à )

c o s t   p r o d u c t e   a c t u a l i t z a t   % I V A   a p l i c a t

c a m p   O b s e r v a c i o n s   i   a l t r e s

a p p   c o n t r o l   d ' e s t o c s
a p p   c o m p t e   e x p l o t a c i ó   -   1   c e n t r e   d e   c o s t

­b a s e   d e   d a d e s   a c u m u l a d a   m é s   d e   1 1 0 0   p r o d u c t e s

d e t a l l   d e   c o s t   i   u n i t a t   d e   c o m p r a

c e r c a d o r   a u t o m à t i c   d e   c o d i s   d e   p r o d u c t e

r e g i s t r e   a n u a l   a c u m u l a t

d e t a l l   m e n s u a l   d e   p r o d u c t e s   p e r   c o n t r o l   d ' i n v e n t a r i

e s t o c a t g e   i n i c i a l   i   f i n a l   d e   p e r i o d e   m e n s u a l

p o s s i b l e   r e g i s t r e   d e   m e r m e s   i   v e n d e s   a c u m u l a d e s

c à l c u l   a u t o m à t i c   d e   p o s s i b l e s   d e s v i a c i o n s

r e g i s t r e   d e   f a c t u r a c i ó   m e n s u a l

e s t i m a c i ó   d e   c o n s u m s   d e   c o m p r a

­­  

d e t a l l   m e n s u a l   d ' i n g r é s   p e r   c o n c e p t e

d e t a l l   m e n s u a l   d e   d e s p e s a   p e r   c o n c e p t e

r e s u m   m e n s u a l   a c u m u l a t   d e   d e s p e s e s   i   g u a n y s

a n à l i s i   d e l   %   d e   c o s t   p e r   c o n c e p t e   v s   r e s u m   d e   d e s p e s a

a n à l i s i   i   d e t a l l   d ' i n g r é s   m e n s u a l   a c u m u l a t

%   d e   c o n s u m   s e g o n s   f a m i l i a   ( g a s t r o n o m i a ,   c e l l e r   i   n n a a )

c o m p t e   d e   d e s p e s e s   i   g u a n y s


a p p   c o m p t e   e x p l o t a c i ó   -   2   c e n t r e s   d e   c o s t
a p p   c o m p t e   e x p l o t a c i ó   -   2   c e n t r e s   d e   c o s t   +   r e c u l l

­­a p p   p e r   d u p l i c a t   s e n s e   d o c u m e n t   r e c u l l

c o m p t e   d e   d e s p e s e s   i   g u a n y s   i n d i v i d u a l s­­ 

d e t a l l   m e n s u a l   d ' i n g r é s   p e r   c o n c e p t e

d e t a l l   m e n s u a l   d e   d e s p e s a   p e r   c o n c e p t e

r e s u m   m e n s u a l   a c u m u l a t   d e   d e s p e s e s   i   g u a n y s

a n à l i s i   d e l   %   d e   c o s t   p e r   c o n c e p t e   v s   r e s u m   d e   d e s p e s a

a n à l i s i   i   d e t a l l   d ' i n g r é s   m e n s u a l   a c u m u l a t

%   d e   c o n s u m   s e g o n s   f a m i l i a   ( g a s t r o n o m i a ,   c e l l e r   i   n n a a )

­­a p p   p e r   d u p l i c a t   a m b   d o c u m e n t   r e c u l l

c o m p t e   d e   d e s p e s e s   i   g u a n y s   a c u m u l a t   p e l s   2   c e n t r e s   d e   c o s t

d e t a l l   m e n s u a l   d ' i n g r é s   p e r   c o n c e p t e

d e t a l l   m e n s u a l   d e   d e s p e s a   p e r   c o n c e p t e

r e s u m   m e n s u a l   a c u m u l a t   d e   d e s p e s e s   i   g u a n y s

a n à l i s i   d e l   %   d e   c o s t   p e r   c o n c e p t e   v s   r e s u m   d e   d e s p e s a

a n à l i s i   i   d e t a l l   d ' i n g r é s   m e n s u a l   a c u m u l a t

%   d e   c o n s u m   s e g o n s   f a m i l i a   ( g a s t r o n o m i a ,   c e l l e r   i   n n a a )

a n à l i s i   a u t o m à t i c   d ' i n f o r m a c i ó   a c u m u l a d a

v i s u a l i t z a c i ó   d e t a l l a d a   d e   c o n t i n g u t s

 

Image description
Image description
w w w . g o o d s b y b d j . c o m / 3 6 0
d p t .   C o m e r c i a l   |    b e n v i n g u t s . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
s u p o r t   t è c n i c     s u p o r t . t e c n i c . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
w w w . g o o d s b y b d j . c o m
S E C T O R   |   H O R E C A
 
/ >   t o t s   e l s   d r e t s   r e s e r v a t s