c r e a c i ó   d ' e s p a i s   w e b

Ens dediquem al teu negoci, projecte o establiment, posant el nostre temps i el millor saber fer a la teva disposició des del primer moment.

Disenyarem un nou lloc web exclusiu pel teu negoci en molt poc temps i amb un resultat òptim i elegant
Hi dedicarem el temps que tu no tens per poder crear-lo i quan acabem et donarem les credencials per tal que ho puguis gestionar amb total autonomia... i si ho desitges, en fem el manteniment. 
Un lloc web low-cost garantit. Comencem ?

< / 

... escull una de les nostres propostes i comença a fer difusió del teu negoci  ... 

< /   B À S I C

p a n t a l l a   d ' i n i c i

c o n t i n g u t s   p e r s o n a l i t z a t s

e n l l a ç   a   x a r x e s   s o c i a l s

i m a t g e s   e s t à t i q u e s

f i n s   a   1 0   p à g i n e s   e n l l a ç a d e s

 

B E S T R E T A   I N I C I A L   |   1 7 4 , 2 4   €

A   L ' E N T R E G A   |   4 0 6 , 5 6   €

 

2 1 %   I V A   I N C L .

< /   P L U S

p a n t a l l a   d ' i n i c i

c o n t i n g u t s   p e r s o n a l i t z a t s

e n l l a ç   a   x a r x e s   s o c i a l s

i m a t g e s   e s t à t i q u e s

f i n s   a   1 5   p à g i n e s   e n l l a ç a d e s

+

f o r m u l a r i   d e   c o n t a c t e

f o r m u l a r i   d e   r e s e r v e s

 

B E S T R E T A   I N I C I A L   |   2 0 3 , 2 8   €

A   L ' E N T R E G A   |   4 7 4 , 3 2   €

 

2 1 %   I V A   I N C L .

< /   P R O

p a n t a l l a   d ' i n i c i

c o n t i n g u t s   p e r s o n a l i t z a t s

e n l l a ç   a   x a r x e s   s o c i a l s

f i n s   a   1 5   p à g i n e s   e n l l a ç a d e s

f o r m u l a r i   d e   c o n t a c t e

f o r m u l a r i   d e   r e s e r v e s

+

i m a t g e s   d i n à m i q u e s 

p à g i n e s   i l · l i m i t a d e s

d e s c à r r e g a   d ' a r x i u s

e n l l a ç   a   v i d e o s   y o u t u b e

 

B E S T R E T A   I N I C I A L   |   2 3 2 , 3 2   €

A   L ' E N T R E G A   |   5 4 2 , 0 8   €

 

2 1 %   I V A   I N C L .

w w w . g o o d s b y b d j . c o m / 3 6 0
d p t .   C o m e r c i a l   |    b e n v i n g u t s . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
s u p o r t   t è c n i c     s u p o r t . t e c n i c . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
w w w . g o o d s b y b d j . c o m
S E C T O R   |   H O R E C A
 
/ >   t o t s   e l s   d r e t s   r e s e r v a t s