u n   e x e m p l e   d e   p r o p o s t e s

Posem a la teva disposició tot un seguit d'aplicatius i d'altres sol·lucions de suport que de ben segur poden millorar la tasca administrativa diària del teu establiment. Si estàs interessat en poder disposar d'un dels nostres aplicatius, només cal que complimentis el formulari adjunt i et farem arribar la informació necessaria per tal de poder començar a treballar-hi.
Pots consultar les característiques i condicions dels productes, seguint els enllaços que trobaràs a continuació: pack's d'èxit i productes amb valor afegit.

d e m a n a   a r a   l a   t e v a   d e m o   d e l s   s e g ü e n t s   a p l i c a t i u s   d i s p o n i b l e s

Image description
Image description
w w w . g o o d s b y b d j . c o m / 3 6 0
d p t .   C o m e r c i a l   |   b e n v i n g u t s . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
s u p o r t   t è c n i c   |   s u p o r t . t e c n i c . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
w w w . g o o d s b y b d j . c o m
S E C T O R   |   H O R E C A 
 
/ >   t o t s   e l s   d r e t s   r e s e r v a t s