p r o d u c t e s   a m b   v a l o r   a f e g i t

i

-   a p l i c a t i u s   d e   g e s t i ó   o p e r a t i v a   -

Si el que estàs cercant és ser assertiu en la presa de decisions, i concreció en la informació que vols rebre... et deixem un ventall d'eines informàtiques que t'ho faran fàcil.
No et caldrà una àmplia formació prèvia per poder fer-los servir i estaràn operatius des del primer dia, incloent si optes per la versió de prova, doncs tota la informació que introdueixis estarà a la teva disposició un cop acabi el periode establert.
a p p   c o n t r o l   d e   s i t u a c i ó 
R e g i s t r e   d i a r i   d e   l e s   c o m p r e s   p e r   t i p u s   p r o d u c t e
R e c u l l   d e   l a   f a c t u r a c i ó   i   c o m e n s a l s   p e r   s e r v e i   i   d a t a
E s t i m a c i ó   d e   l a   f a c t u r a c i ó   a   f i n a l   d e   m e s   s e g o n s   e v o l u c i ó
T i q u e t   m i g   p e r   d i a   i   a c u m u l a t   p e r   m e s
C à l c u l   d e   %   d e   c o s t   s o b r e   c o m p r a   t o t a l   a c u m u l a d a
R e s u m   a c u m u l a t   d e   c o m p r e s   p e r   p r o v e ï d o r   i   d a t a
D e t a l l   a n u a l   d e   c o m p r e s  p e r   p r o v e ï d o r   i   m e s
 
 
 
______
B E S T R E T A   I N I C I A L   |   8 7 , 1 2 €
Q U O T A   M E N S U A L   |   6 7 , 7 6 €
Q U O T A   F I D E L I T A T   |   3 3 , 8 8 €   (   a   p a r t i r   4 r t   m e s   )
 
2 1 %   I V A   I N C L.
 
 
A J U D E M   A   D E C I D I R - T E
______
 
D E S P E S A   D I À R I A   (MENSUAL)   |    2 , 2 6 €
D E S P E S A   D I À R I A   (FIDELITAT)   |    1 , 1 3 €
a p p   e s c a n d a l l

D e t a l l   i n g r e d i e n t s   i   g r a m a t g e s

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e   P V P   s e n s e   I V A   i   a m b   I V A   i n c l ó s

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e l   %   d e   d e s p e s a   p e r   r a c i ó

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e l   %   d e   m a r g e   d e   b e n e f i c i

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e l   %   d e   c o n s u m   s o b r e   P V P

 
 
______
B E S T R E T A   I N I C I A L   |   2 9 , 0 4 €
A   L ' E N T R E G A   |   6 7 , 7 6 €
 
2 1 %   I V A   I N C L.
a p p   l l i b r e   d ' e s c a n d a l l s   (   i n c l o u   B B D D   d e   p r o d u c t e   v i n c u l a d a   )   _   1 0 0   u t s

D e t a l l   i n g r e d i e n t s   i   g r a m a t g e s

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e   P V P   s e n s e   I V A   i   a m b   I V A   i n c l ó s

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e l   %   d e   d e s p e s a   p e r   r a c i ó

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e l   %   d e   m a r g e   d e   b e n e f i c i

C à l c u l   a u t o m à t i c   d e l   %   d e   c o n s u m   s o b r e   P V P

B B D D   p r o d u c t e   p r o v e ï d o r   i   d a d e s   d e   c o n t a c t e

c o d i f i c a c i ó   r e f e r è n c i a   d e   p r o d u c t e   ( R e f .   a l b a r à )

d e s c r i p c i ó   d e   p r o d u c t e   ( R e f .   a l b a r à )

c o s t   p r o d u c t e   a c t u a l i t z a t   % I V A   a p l i c a t

c a m p   O b s e r v a c i o n s   i   a l t r e s

 
 
 
 
 
 
 
______
B E S T R E T A   I N I C I A L   |   1 1 6 , 1 6 €
Q U O T A   M E N S U A L   |    9 0 , 3 5 €
Q U O T A   F I D E L I T A T   |   4 5 , 1 7 €   (   a   p a r t i r   4 r t   m e s   ) 
 
2 1 %   I V A   I N C L.
 
 
 
 
 
 
A J U D E M   A   D E C I D I R - T E
______
 
D E S P E S A   D I À R I A   (MENSUAL)   |   3 , 0 1 €
D E S P E S A   D I À R I A   (FIDELITAT)   |    1 , 5 1  €
a p p   c o m p t e   e x p l o t a c i ó   -   1   c e n t r e   d e   c o s t

d e t a l l   m e n s u a l   d ' i n g r é s   p e r   c o n c e p t e

d e t a l l   m e n s u a l   d e   d e s p e s a   p e r   c o n c e p t e

r e s u m   m e n s u a l   a c u m u l a t   d e   d e s p e s e s   i   g u a n y s

a n à l i s i   d e l   %   d e   c o s t   p e r   c o n c e p t e   v s   r e s u m   d e   d e s p e s a

a n à l i s i   i   d e t a l l   d ' i n g r é s   m e n s u a l   a c u m u l a t

%   d e   c o n s u m   s e g o n s   f a m i l i a   ( g a s t r o n o m i a ,   c e l l e r   i   n n a a )
 
 
______
B E S T R E T A   I N I C I A L   |  1 1 6 , 1 6 €
Q U O T A   M E N S U A L   |   9 0 , 3 5 €
Q U O T A   F I D E L I T A T   |   4 5 , 1 7 €   (   a   p a r t i r   4 r t   m e s   ) 
 
2 1 %   I V A   I N C L.
 
A J U D E M   A   D E C I D I R - T E
______
 
D E S P E S A   D I À R I A   (MENSUAL)   |    3 , 0 1 €
D E S P E S A   D I À R I A   (FIDELITAT)   |   1 , 5 1  €

i i

-   f o r m a c i ó   p e r   a   e m p r e s e s   -

g e s t i ó   o p e r a t i v a   d e   c a t e r i n g   i   e s d e v e n i m e n t s
Image description
Image description
w w w . g o o d s b y b d j . c o m / 3 6 0
d p t .   C o m e r c i a l   |    b e n v i n g u t s . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
s u p o r t   t è c n i c     s u p o r t . t e c n i c . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
w w w . g o o d s b y b d j . c o m
S E C T O R   |   H O R E C A 
 
/ >   t o t s   e l s   d r e t s   r e s e r v a t s