h o t e l s
r e s t a u r a n t s
c a t e r i n g
c e l l e r s
r r h h
m à r q u e t i n g
p u b l i c i t a t
p r o v e ï d o r s
 
 
 
 
C o r r e u   e l e c t r ò n i c 
i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m
W e b 
w w w . g o o d s b y b d j . c o m
  • Disposem de tot tipus d'establiment per fer sessions de treball.
  • T'orientem i et presentem als membres del grup segons interés.
  • Organitzem trobades de negoci i àpats de treball.
  • Podràs trobar sinèrgies fàcilment sense compromís.
  • Facilitem l'augment de la teva facturació mensual.

 

 

 

+ i n f o r m a c i ó
i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m
B a r c e l o n a  |  T a r r a g o n a   |   L l e i d a  |  G i r o n a  |  B a l e a r s