p a c k ' s   d ' è x i t

 

Et proposem un seguit de solucions per a la gestió del teu negoci. Ho detallem en format conjunt i els anomenem pack's d'èxit. Diferenciats en 3 blocs ( Winner, Top 10 i Full Business ) i en 3 subcategories segons el seu contingut i complexitat ( Bàsic, Plus i Pro ), sigui quin sigui el teu objectiu a curt, mitjà o llarg termini.

Totes són eines de gestió dissenyades especialment per tu dins el marc de Google Drive i que et permetran de forma àgil i senzilla fer-les servir des de qualsevol ordinador, telèfon o tauleta. 

T'assessorem des del primer dia perquè puguis orientar i fer crèixer els teus objectius.  

I

W I N N E R

W I N N E R   B À S I C
L l o c   W e b   m o d e l   B À S I C
A P P   C o m p t e   d ' E x p l o t a c i ó   1   c e n t r e   d e   c o s t
A P P   C o n t r o l   d e   s i t u a c i ó
 
 

_ _ _ _ _ _ 
c o s t
b e s t r e t a   i n i c i a l   |   3 1 2 , 0 0 €
m e n s u a l   |   7 7 , 3 5 €
q u o t a   f i d e l i t a t   |   6 5 , 7 5 €   ( a   p a r t i r   1   a n y )
 
A J U D E M   A   D E C I D I R - T E
 _ _ _ _ _ _
D E S P E S A   D I À R I A   ( MENSUAL )   |   2 , 8 5 €
D E S P E S A   D I À R I A   ( FIDELITAT )   |   2 , 1 9 €
 c o n t i n g u t   g e n e r a l   L L O C   W E B   B À S I C
 • Pantalla d'inici
 • Continguts personalitzats
 • enllaç a xarxes socials 
 • Imatges estàtiques
 • Fins a 10 pàgines enllaçades  
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O M P T E   D ' E X P L O T A C I Ó
 • Detall mensual d'ingrès per concepte
 • Detall mensual de despesa per concepte
 • Resum mensual acumulat de despeses i guanys
 • Anàlisi del % de cost per concepte vs resum de despesa
 • Anàlisi i detall d'ingrés mensual acumulat
 • % de consums segons familia ( gastronomia, celler i nnaa )  
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O N T R O L   D E   S I T U A C I Ó
 • Compres per tipus producte ( Celler, Gastr. i NNAA )
 • Recull de la facturació i comensals per servei i data
 • Estimació de la facturació a final de mes segons evolució
 • Tiquet mig per dia i acumulat per mes
 • Càlcul de % de cost sobre compra total acumulada
 • Resum acumulat de compres per proveïdor i data
 • Resum acumulat/anual de compres per proveïdor i mes 
W I N N E R   P L U S
L l o c   W e b   m o d e l   P L U S
A P P   C o m p t e   d ' E x p l o t a c i ó   1   c e n t r e   d e   c o s t
A P P   C o n t r o l   d e   s i t u a c i ó
 
 
_ _ _ _ _ _ 
 c o s t
b e s t r e t a   i n i c i a l   |   3 3 6 , 0 0 €
m e n s u a l   |   8 3 , 3 0 €
q u o t a   f i d e l i t a t   |  7 0 , 8 1 €   ( a   p a r t i r   1   a n y )
 
A J U D E M   A   D E C I D I R - T E
_ _ _ _ _ _
D E S P E S A   D I À R I A   ( MENSUAL )   |   2 , 7 8 €
D E S P E S A   D I À R I A   ( FIDELITAT )   |   2 , 3 6 €
c o n t i n g u t   g e n e r a l   L L O C   W E B   P L U S
 • Pantalla d'inici
 • Continguts personalitzats
 • Enllaç a xarxes socials
 • Imatges estàtiques
 • Formulari de contacte
 • Formulari de reserves
 • Fins a 15 pàgines enllaçades
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O M P T E   D ' E X P L O T A C I Ó
 • Detall mensual d'ingrès per concepte
 • Detall mensual de despesa per concepte
 • Resum mensual acumulat de despeses i guanys
 • Anàlisi del % de cost per concepte vs resum de despesa
 • Anàlisi i detall d'ingrés mensual acumulat
 • % de consums segons familia ( gastronomia, celler i nnaa ) 
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O N T R O L   D E   S I T U A C I Ó
 • Compres per tipus producte ( Celler, Gastr. i NNAA )
 • Recull de la facturació i comensals per servei i data
 • Estimació de la facturació a final de mes segons evolució
 • Tiquet mig per dia i acumulat per mes
 • Càlcul de % de cost sobre compra total acumulada
 • Resum acumulat de compres per proveïdor i data
 • Resum acumulat/anual de compres per proveïdor i mes 
W I N N E R   P R O
L l o c   W e b   m o d e l   P R O
A P P   C o m p t e   d ' E x p l o t a c i ó   1   c e n t r e   d e   c o s t
A P P   C o n t r o l   d e   s i t u a c i ó
 
 
_ _ _ _ _ _ 
 c o s t
b e s t r e t a   i n i c i a l   |   3 6 0 , 0 0 €
m e n s u a l   |   8 9 , 2 5 €
q u o t a   f i d e l i t a t   |   7 5 , 8 6 €   ( a   p a r t i r   1   a n y )
 
A J U D E M   A   D E C I D I R - T E
_ _ _ _ _ _
D E S P E S A   D I À R I A   ( MENSUAL )   |   2 , 9 7 €
D E S P E S A   D I À R I A   ( FIDELITAT )   |   2 , 5 3 €
c o n t i n g u t   g e n e r a l   L L O C   W E B   P R O
 • Pantalla d'inici
 • Continguts personalitzats
 • Enllaç a xarxes socials
 • Imatges estàtiques
 • Formulari de contacte
 • Formulari de reservesFins a 15 pàgines enllaçades
 • Imatges dinàmiques en moviment
 • Pàgines il·limitades
 • Descàrrega d'arxius
 • Enllaç a videos youtube 
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O M P T E   D ' E X P L O T A C I Ó
 • Detall mensual d'ingrès per concepte
 • Detall mensual de despesa per concepte
 • Resum mensual acumulat de despeses i guanys
 • Anàlisi del % de cost per concepte vs resum de despesa
 • Anàlisi i detall d'ingrés mensual acumulat
 • % de consums segons familia ( gastronomia, celler i nnaa )
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O N T R O L   D E   S I T U A C I Ó
 • Compres per tipus producte ( Celler, Gastr. i NNAA )
 • Recull de la facturació i comensals per servei i data
 • Estimació de la facturació a final de mes segons evolució
 • Tiquet mig per dia i acumulat per mes
 • Càlcul de % de cost sobre compra total acumulada
 • Resum acumulat de compres per proveïdor i data
 • Resum acumulat/anual de compres per proveïdor i mes 

I I 

T O P   1 0

T O P   1 0   B À S I C
L l o c   W e b   m o d e l   B À S I C
A P P   C o m p t e   d ' E x p l o t a c i ó   1   c e n t r e   d e   c o s t
A P P   L l i b r e   d ' e s c a n d a l l s   _   1 0 0   u t s
A P P   C o n t r o l   d e   s i t u a c i ó
 
 
_ _ _ _ _ _ 
 c o s t
b e s t r e t a   i n i c i a l   |   3 8 4 , 0 0 €
m e n s u a l   |   9 5 , 2 0 €
q u o t a   f i d e l i t a t   |   8 0 , 9 2 €   ( a   p a r t i r   1   a n y )
 
A J U D E M   A   D E C I D I R - T E
_ _ _ _ _ _
D E S P E S A   D I À R I A   ( MENSUAL )   |   3 , 1 7 €
D E S P E S A   D I À R I A   ( FIDELITAT )   |   2 , 7 0 €
c o n t i n g u t   g e n e r a l   L L O C   W E B   B À S I C
 • Pantalla d'inici
 • Continguts personalitzats
 • Enllaç a xarxes socials
 • Imatges estàtiques
 • Fins a 10 pàgines enllaçades
c o n t .   g e n e r a l   A P P   L L I B R E   E S C A N D A L L S
 • ­Detall ingredients i gramatges
 • Càlcul automàtic de PVP sense IVA i amb IVA inclós
 • Càlcul automàtic del % de despesa per ració
 • ­Càlcul automàtic del % de marge de benefici
 • Càlcul autompatic del % de consum sobre PVP
 • BBDD producte, proveïdor i dades de contacte
 • Codificació referència de producte ( Ref. albarà )
 • Descripció de producte ( Ref. albarà )
 • Cost producte actualitzat
 • % IVA aplicat
 • Camp observacions i altres 
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O M P T E   D ' E X P L O T A C I Ó
 • Detall mensual d'ingrès per concepte
 • Detall mensual de despesa per concepte
 • Resum mensual acumulat de despeses i guanys
 • Anàlisi del % de cost per concepte vs resum de despesa
 • Anàlisi i detall d'ingrés mensual acumulat
 • % de consums segons familia ( gastronomia, celler i nnaa )
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O N T R O L   D E   S I T U A C I Ó
 • Compres per tipus producte ( Celler, Gastr. i NNAA )
 • Recull de la facturació i comensals per servei i data
 • Estimació de la facturació a final de mes segons evolució
 • Tiquet mig per dia i acumulat per mes
 • Càlcul de % de cost sobre compra total acumulada
 • Resum acumulat de compres per proveïdor i data
 • Resum acumulat/anual de compres per proveïdor i mes 
T O P   1 0   P L U S
L l o c   W e b   m o d e l   P L U S
A P P   C o m p t e   d ' E x p l o t a c i ó   1   c e n t r e   d e   c o s t
A P P   L l i b r e   d ' e s c a n d a l l s   _   1 0 0   u t s
A P P   C o n t r o l   d e   s i t u a c i ó
 
 
_ _ _ _ _ _
c o s t
b e s t r e t a   i n i c i a l   |   4 0 8 , 0 0 €
m e n s u a l   |   1 0 1 , 1 5 €
q u o t a   f i d e l i t a t   |   8 5 , 9 8 €   ( a   p a r t i r   1   a n y )
 
A J U D E M   A   D E C I D I R - T E
_ _ _ _ _ _
D E S P E S A   D I À R I A   ( MENSUAL )   |   3 , 3 7 €
D E S P E S A   D I À R I A   ( FIDELITAT )   |   2 , 8 7 €
c o n t i n g u t   g e n e r a l   L L O C   W E B   P L U S 
 • Pantalla d'inici
 • Continguts personalitzats
 • Enllaç a xarxes socials
 • Imatges estàtiques
 • Formulari de contacte
 • Formulari de reserves
 • Fins a 15 pàgines enllaçades
c o n t .   g e n e r a l   A P P   L L I B R E   E S C A N D A L L S
 • ­Detall ingredients i gramatges
 • Càlcul automàtic de PVP sense IVA i amb IVA inclós
 • Càlcul automàtic del % de despesa per ració
 • ­Càlcul automàtic del % de marge de benefici
 • Càlcul autompatic del % de consum sobre PVP
 • BBDD producte, proveïdor i dades de contacte
 • Codificació referència de producte ( Ref. albarà )
 • Descripció de producte ( Ref. albarà )
 • Cost producte actualitzat
 • % IVA aplicat
 • Camp observacions i altres 
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O M P T E   D ' E X P L O T A C I Ó
 • Detall mensual d'ingrès per concepte
 • Detall mensual de despesa per concepte
 • Resum mensual acumulat de despeses i guanys
 • Anàlisi del % de cost per concepte vs resum de despesa
 • Anàlisi i detall d'ingrés mensual acumulat
 • % de consums segons familia ( gastronomia, celler i nnaa )
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O N T R O L   D E   S I T U A C I Ó
 • Compres per tipus producte ( Celler, Gastr. i NNAA )
 • Recull de la facturació i comensals per servei i data
 • Estimació de la facturació a final de mes segons evolució
 • Tiquet mig per dia i acumulat per mes
 • Càlcul de % de cost sobre compra total acumulada
 • Resum acumulat de compres per proveïdor i data
 • Resum acumulat/anual de compres per proveïdor i mes 
T O P   1 0   P R O
L l o c   W e b   m o d e l  P R O
A P P   C o m p t e   d ' E x p l o t a c i ó   1   c e n t r e   d e   c o s t
A P P   L l i b r e   d ' e s c a n d a l l s   _   1 0 0   u t s
A P P   C o n t r o l   d e   s i t u a c i ó
 
 
_ _ _ _ _ _
c o s t
b e s t r e t a   i n i c i a l   |   4 3 2 , 0 0 €
m e n s u a l   |   1 0 7 , 1 0 €
q u o t a   f i d e l i t a t   |   9 1 , 0 4 €   ( a   p a r t i r   1   a n y )
 
A J U D E M   A   D E C I D I R - T E
_ _ _ _ _ _
D E S P E S A   D I À R I A   ( MENSUAL )   |   3 , 5 7 €
D E S P E S A   D I À R I A   ( FIDELITAT )   |   3 , 0 3 €
c o n t i n g u t   g e n e r a l   L L O C   W E B   P R O 
 • Pantalla d'inici
 • Continguts personalitzats
 • Enllaç a xarxes socials
 • Imatges estàtiques
 • Formulari de contacte
 • Formulari de reserves
 • Fins a 15 pàgines enllaçades
 • Imatges dinàmiques en moviment
 • Pàgines il·limitades
 • Descàrrega d'arxius
 • Enllaç a videos youtube
c o n t .   g e n e r a l   A P P   L L I B R E   E S C A N D A L L S
 • ­Detall ingredients i gramatges
 • Càlcul automàtic de PVP sense IVA i amb IVA inclós
 • Càlcul automàtic del % de despesa per ració
 • ­Càlcul automàtic del % de marge de benefici
 • Càlcul autompatic del % de consum sobre PVP
 • BBDD producte, proveïdor i dades de contacte
 • Codificació referència de producte ( Ref. albarà )
 • Descripció de producte ( Ref. albarà )
 • Cost producte actualitzat
 • % IVA aplicat
 • Camp observacions i altres 
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O M P T E   D ' E X P L O T A C I Ó
 • Detall mensual d'ingrès per concepte
 • Detall mensual de despesa per concepte
 • Resum mensual acumulat de despeses i guanys
 • Anàlisi del % de cost per concepte vs resum de despesa
 • Anàlisi i detall d'ingrés mensual acumulat
 • % de consums segons familia ( gastronomia, celler i nnaa )
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P  C O N T R O L   D E   S I T U A C I Ó
 • Compres per tipus producte ( Celler, Gastr. i NNAA )
 • Recull de la facturació i comensals per servei i data
 • Estimació de la facturació a final de mes segons evolució
 • Tiquet mig per dia i acumulat per mes
 • Càlcul de % de cost sobre compra total acumulada
 • Resum acumulat de compres per proveïdor i data
 • Resum acumulat/anual de compres per proveïdor i mes 

I I I

F U L L   B U S I N E S S

F U L L   B U S I N E S S   B À S I C
L l o c   W e b   m o d e l  B À S I C
A P P   C o m p t e   d ' E x p l o t a c i ó  3   c e n t r e s   d e   c o s t
A P P   L l i b r e   d ' e s c a n d a l l s   _   1 0 0   u t s
A P P   C o n t r o l   d e   s i t u a c i ó
 
 
_ _ _ _ _ _
c o s t
b e s t r e t a   i n i c i a l   |   4 8 0 , 0 0 €
m e n s u a l   |   1 1 9 , 0 0 €
q u o t a   f i d e l i t a t   |   1 0 1 , 1 5 €   ( a   p a r t i r   1   a n y )
 
A J U D E M   A   D E C I D I R - T E
_ _ _ _ _ _
D E S P E S A   D I À R I A   ( MENSUAL )   |   3 , 9 7 €
D E S P E S A   D I À R I A   ( FIDELITAT )   |   3 , 3 7 €
c o n t i n g u t   g e n e r a l   L L O C   W E B   B À S I C
 • Pantalla d'inici
 • Continguts personalitzats
 • Enllaç a xarxes socials
 • Imatges estàtiques
 • Fins a 10 pàgines enllaçades
c o n t .   g e n e r a l   A P P   L L I B R E   E S C A N D A L L S
 • ­Detall ingredients i gramatges
 • Càlcul automàtic de PVP sense IVA i amb IVA inclós
 • Càlcul automàtic del % de despesa per ració
 • ­Càlcul automàtic del % de marge de benefici
 • Càlcul autompatic del % de consum sobre PVP
 • BBDD producte, proveïdor i dades de contacte
 • Codificació referència de producte ( Ref. albarà )
 • Descripció de producte ( Ref. albarà )
 • Cost producte actualitzat
 • % IVA aplicat
 • Camp observacions i altres 
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O M P T E   D ' E X P L O T A C I Ó
 • Detall mensual d'ingrès per concepte
 • Detall mensual de despesa per concepte
 • Resum mensual acumulat de despeses i guanys
 • Anàlisi del % de cost per concepte vs resum de despesa
 • Anàlisi i detall d'ingrés mensual acumulat
 • % de consums segons familia ( gastronomia, celler i nnaa )
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P  C O N T R O L   D E   S I T U A C I Ó
 • Compres per tipus producte ( Celler, Gastr. i NNAA )
 • Recull de la facturació i comensals per servei i data
 • Estimació de la facturació a final de mes segons evolució
 • Tiquet mig per dia i acumulat per mes
 • Càlcul de % de cost sobre compra total acumulada
 • Resum acumulat de compres per proveïdor i data
 • Resum acumulat/anual de compres per proveïdor i mes 
F U L L   B U S I N E S S   P L U S
L l o c   W e b   m o d e l  P L U S
A P P   C o m p t e   d ' E x p l o t a c i ó  3   c e n t r e s   d e   c o s t
A P P   L l i b r e   d ' e s c a n d a l l s   _   1 0 0   u t s
A P P   C o n t r o l   d e   s i t u a c i ó
 
 
_ _ _ _ _ _
c o s t
b e s t r e t a   i n i c i a l   |   5 0 4 , 0 0 €
m e n s u a l   |   1 2 4 , 9 5 €
q u o t a   f i d e l i t a t   |   1 0 6 , 2 1 €   ( a   p a r t i r   1   a n y )
 
A J U D E M   A   D E C I D I R - T E
_ _ _ _ _ _
D E S P E S A   D I À R I A   ( MENSUAL )   |   4 , 1 7 €
D E S P E S A   D I À R I A   ( FIDELITAT )   | 3 , 5 4 €
c o n t i n g u t   g e n e r a l   L L O C   W E B   P L U S 
 • Pantalla d'inici
 • Continguts personalitzats
 • Enllaç a xarxes socials
 • Imatges estàtiques
 • Formulari de contacte
 • Formulari de reserves
 • Fins a 15 pàgines enllaçades
c o n t .   g e n e r a l   A P P   L L I B R E   E S C A N D A L L S
 • ­Detall ingredients i gramatges
 • Càlcul automàtic de PVP sense IVA i amb IVA inclós
 • Càlcul automàtic del % de despesa per ració
 • ­Càlcul automàtic del % de marge de benefici
 • Càlcul autompatic del % de consum sobre PVP
 • BBDD producte, proveïdor i dades de contacte
 • Codificació referència de producte ( Ref. albarà )
 • Descripció de producte ( Ref. albarà )
 • Cost producte actualitzat
 • % IVA aplicat
 • Camp observacions i altres 
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O M P T E   D ' E X P L O T A C I Ó
 • Detall mensual d'ingrès per concepte
 • Detall mensual de despesa per concepte
 • Resum mensual acumulat de despeses i guanys
 • Anàlisi del % de cost per concepte vs resum de despesa
 • Anàlisi i detall d'ingrés mensual acumulat
 • % de consums segons familia ( gastronomia, celler i nnaa )
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P  C O N T R O L   D E   S I T U A C I Ó
 • Compres per tipus producte ( Celler, Gastr. i NNAA )
 • Recull de la facturació i comensals per servei i data
 • Estimació de la facturació a final de mes segons evolució
 • Tiquet mig per dia i acumulat per mes
 • Càlcul de % de cost sobre compra total acumulada
 • Resum acumulat de compres per proveïdor i data
 • Resum acumulat/anual de compres per proveïdor i mes 
F U L L   B U S I N E S S   P R O
L l o c   W e b   m o d e l  P R O
A P P   C o m p t e   d ' E x p l o t a c i ó  3   c e n t r e s   d e   c o s t
A P P   L l i b r e   d ' e s c a n d a l l s   _   1 0 0   u t s
A P P   C o n t r o l   d e   s i t u a c i ó
 
 
_ _ _ _ _ _
c o s t
b e s t r e t a   i n i c i a l   |  5 2 8 , 0 0 €
m e n s u a l   |   1 3 0 , 9 0 €
q u o t a   f i d e l i t a t   |   1 1 1 , 2 7 €   ( a   p a r t i r   1   a n y )
 
A J U D E M   A   D E C I D I R - T E
_ _ _ _ _ _
D E S P E S A   D I À R I A   ( MENSUAL)   |   4 , 3 6 €
D E S P E S A   D I À R I A   ( FIDELITAT )   |   3 , 7 1 €
c o n t i n g u t   g e n e r a l   L L O C   W E B   P R O 
 • Pantalla d'inici
 • Continguts personalitzats
 • Enllaç a xarxes socials
 • Imatges estàtiques
 • Formulari de contacte
 • Formulari de reserves
 • Fins a 15 pàgines enllaçades
 • Imatges dinàmiques en moviment
 • Pàgines il·limitades
 • Descàrrega d'arxius
 • Enllaç a videos youtube
c o n t .   g e n e r a l   A P P   L L I B R E   E S C A N D A L L S
 • ­Detall ingredients i gramatges
 • Càlcul automàtic de PVP sense IVA i amb IVA inclós
 • Càlcul automàtic del % de despesa per ració
 • ­Càlcul automàtic del % de marge de benefici
 • Càlcul autompatic del % de consum sobre PVP
 • BBDD producte, proveïdor i dades de contacte
 • Codificació referència de producte ( Ref. albarà )
 • Descripció de producte ( Ref. albarà )
 • Cost producte actualitzat
 • % IVA aplicat
 • Camp observacions i altres 
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O M P T E   D ' E X P L O T A C I Ó
 • Detall mensual d'ingrès per concepte
 • Detall mensual de despesa per concepte
 • Resum mensual acumulat de despeses i guanys
 • Anàlisi del % de cost per concepte vs resum de despesa
 • Anàlisi i detall d'ingrés mensual acumulat
 • % de consums segons familia ( gastronomia, celler i nnaa )
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P  C O N T R O L   D E   S I T U A C I Ó
 • Compres per tipus producte ( Celler, Gastr. i NNAA )
 • Recull de la facturació i comensals per servei i data
 • Estimació de la facturació a final de mes segons evolució
 • Tiquet mig per dia i acumulat per mes
 • Càlcul de % de cost sobre compra total acumulada
 • Resum acumulat de compres per proveïdor i data
 • Resum acumulat/anual de compres per proveïdor i mes 
w w w . g o o d s b y b d j . c o m / 3 6 0
d p t .   C o m e r c i a l   |   b e n v i n g u t s . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
s u p o r t   t è c n i c   |   s u p o r t . t e c n i c . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
Image description