p a c k s   d e   g e s t i ó

Proposem 3 pack's ( Winner, Top 10 i Full Business ) per poder gestionar el teu negoci de forma senzilla i eficient. Aquestes eines, dissenyades especialment per la teva activitat, et permetran conèixer els resultats del dia a dia del teu establiment sense gairebé coneixements informàtics.

Fes-ho fàcil i ves per feina des del primer dia.

Gaudeix de la seguretat de que el que fa el teu equip al restaurant dona el resultat que esperes per menys de 2,00 € al dia.


W I N N E R

T O P   1 0

F U L L   B U S I N E S S      App Compte d'Explotació 1 centre de cost

      Assessorament on-line

      App Compte d'Explotació 1 centre de cost

      Assessorament on-line

 • App Llibre d'Escandalls 100 uts 

      Assessorament on-line 

 • App Compte d'Explotació 2 centres de cost
 • App Llibre d'Escandalls 100 uts 

C o n s u l t a   e l   d e t a l l   d e   c a d a s c u n   a l   m e n ú   i n f e r i o r   . . .

W I N N E R
A P P   C o m p t e   d ' E x p l o t a c i ó   1   c e n t r e   d e   c o s t
A s s e s s o r a m e n t   o n - l i n e
 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _
c o s t
b e s t r e t a   i n i c i a l   |   1 1 6 , 1 6 €
m e n s u a l   |  3 3 , 8 8 €
q u o t a   f i d e l i t a t   |   2 5 , 4 1 €   ( a   p a r t i r   8   m e s o s )
 
2 1 %   I V A   I N C L.
 
 
 
 
 
 
 
A J U D E M   A   D E C I D I R - T E
_ _ _ _ _ _
D E S P E S A   D I À R I A   ( MENSUAL )   |   1 , 1 1 € 
D E S P E S A   D I À R I A   ( FIDELITAT )   |   0 , 8 5 €
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O M P T E   D ' E X P L O T A C I Ó
 • Detall mensual d'ingrès per concepte
 • Detall mensual de despesa per concepte
 • Resum mensual acumulat de despeses i guanys
 • Anàlisi del % de cost per concepte vs resum de despesa
 • Anàlisi i detall d'ingrés mensual acumulat
 • % de consums segons familia ( gastronomia, celler i nnaa )
 • Compres per tipus producte ( Celler, Gastr. i NNAA )
 • Recull de la facturació i comensals per servei i data
 • Estimació de la facturació a final de mes segons evolució
 • Tiquet mig per dia i acumulat per mes
 • Càlcul de % de cost sobre compra total acumulada
 • Resum acumulat de compres per proveïdor i data
 • Resum acumulat/anual de compres per proveïdor i mes 
T O P   1 0
A P P   C o m p t e   d ' E x p l o t a c i ó  1   c e n t r e   d e   c o s t
A s s e s s o r a m e n t   o n - l i n e
A P P   L l i b r e   d ' e s c a n d a l l s   _   1 0 0   u t s
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _
c o s t
b e s t r e t a   i n i c i a l   |   2 0 3 , 2 8 €
m e n s u a l   |   5 9 , 2 9 €
q u o t a   f i d e l i t a t   |  4 4 , 4 7 €   ( a   p a r t i r   8   m e s o s )
 
2 1 %   I V A   I N C L.
 
 
 
 
 
 
 
A J U D E M   A   D E C I D I R - T E
_ _ _ _ _ _
D E S P E S A   D I À R I A   ( MENSUAL )  |   1 , 9 8 €
D E S P E S A   D I À R I A   ( FIDELITAT )   |  1 , 4 8 €
c o n t .   g e n e r a l   A P P   L L I B R E   E S C A N D A L L S
 • ­Detall ingredients i gramatges
 • Càlcul automàtic de PVP sense IVA i amb IVA inclós
 • Càlcul automàtic del % de despesa per ració
 • ­Càlcul automàtic del % de marge de benefici
 • Càlcul autompatic del % de consum sobre PVP
 • BBDD producte, proveïdor i dades de contacte
 • Codificació referència de producte ( Ref. albarà )
 • Descripció de producte ( Ref. albarà )
 • Cost producte actualitzat
 • % IVA aplicat
 • Camp observacions i altres 
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O M P T E   D ' E X P L O T A C I Ó
 • Detall mensual d'ingrès per concepte
 • Detall mensual de despesa per concepte
 • Resum mensual acumulat de despeses i guanys
 • Anàlisi del % de cost per concepte vs resum de despesa
 • Anàlisi i detall d'ingrés mensual acumulat
 • % de consums segons familia ( gastronomia, celler i nnaa )
 • Compres per tipus producte ( Celler, Gastr. i NNAA )
 • Recull de la facturació i comensals per servei i data
 • Estimació de la facturació a final de mes segons evolució
 • Tiquet mig per dia i acumulat per mes
 • Càlcul de % de cost sobre compra total acumulada
 • Resum acumulat de compres per proveïdor i data
 • Resum acumulat/anual de compres per proveïdor i mes 
F U L L   B U S I N E S S
A P P   C o m p t e   d ' E x p l o t a c i ó   2   c e n t r e s   d e   c o s t   +   R e c u l l
A s s e s s o r a m e n t   o n - l i n e
A P P   L l i b r e   d ' e s c a n d a l l s   _   1 0 0   u t s
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _
c o s t
b e s t r e t a   i n i c i a l   |  3 1 9 , 4 4 €
m e n s u a l   |   9 3 , 1 7 €
q u o t a   f i d e l i t a t   |   6 9 , 8 8 €   ( a   p a r  t i r   8   m e s o s )
 
2 1 %   I V A   I N C L.
 
 
 
 
 
 
 
A J U D E M   A   D E C I D I R - T E
_ _ _ _ _ _
D E S P E S A   D I À R I A   ( MENSUAL )   |   3 , 1 1 € 
D E S P E S A   D I À R I A   ( FIDELITAT )   |   2 , 3 3 €
c o n t .   g e n e r a l   A P P   L L I B R E   E S C A N D A L L S
 • ­Detall ingredients i gramatges
 • Càlcul automàtic de PVP sense IVA i amb IVA inclós
 • Càlcul automàtic del % de despesa per ració
 • ­Càlcul automàtic del % de marge de benefici
 • Càlcul autompatic del % de consum sobre PVP
 • BBDD producte, proveïdor i dades de contacte
 • Codificació referència de producte ( Ref. albarà )
 • Descripció de producte ( Ref. albarà )
 • Cost producte actualitzat
 • % IVA aplicat
 • Camp observacions i altres 
c o n t i n g u t   g e n e r a l   d ' A P P   C O M P T E   D ' E X P L O T A C I Ó
 • Detall mensual d'ingrès per concepte
 • Detall mensual de despesa per concepte
 • Resum mensual acumulat de despeses i guanys
 • Anàlisi del % de cost per concepte vs resum de despesa
 • Anàlisi i detall d'ingrés mensual acumulat
 • % de consums segons familia ( gastronomia, celler i nnaa )
 • Compres per tipus producte ( Celler, Gastr. i NNAA )
 • Recull de la facturació i comensals per servei i data
 • Estimació de la facturació a final de mes segons evolució
 • Tiquet mig per dia i acumulat per mes
 • Càlcul de % de cost sobre compra total acumulada
 • Resum acumulat de compres per proveïdor i data
 • Resum acumulat/anual de compres per proveïdor i mes 
Image description
Image description
w w w . g o o d s b y b d j . c o m / 3 6 0
d p t .   C o m e r c i a l   |   b e n v i n g u t s . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
s u p o r t   t è c n i c   |   s u p o r t . t e c n i c . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
w w w . g o o d s b y b d j . c o m
S E C T O R   |   H O R E C A
 
/ >   t o t s   e l s   d r e t s   r e s e r v a t s