h o t e l s
r e s t a u r a n t s
c a t e r i n g
c e l l e r s
r r h h
m à r q u e t i n g
p u b l i c i t a t
p r o v e ï d o r s
 
 
 
 
C o r r e u   e l e c t r ò n i c 
i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m
W e b 
w w w . g o o d s b y b d j . c o m
  • Assessorament legal i consultoria, integral i multidisciplinària,.
  • Acompanyament a professionals i empreses en temes legals relatius a les seves activitats de negoci i interessos personals que requereixen protecció jurídica 
  • Alt grau de flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats i interessos del client. Àmbit fiscal-laboral.
  • Coordinació amb altres professionals que es puguin necessitar.

 

 

+ i n f o r m a c i ó
i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m
B a r c e l o n a   |   T a r r a g o n a  |  L l e i d a  |  G i r o n a  |  B a l e a r s