h o t e l s
r e s t a u r a n t s
c a t e r i n g
c e l l e r s
r r h h
m à r q u e t i n g
p u b l i c i t a t
p r o v e ï d o r s
 
 
 
 
C o r r e u   e l e c t r ò n i c 
i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m
W e b 
w w w . g o o d s b y b d j . c o m
  • S E M P R E   E N D A V A N T 

Des de fa més de 10 anys ens hem dedicat a fer crèixer un dels grups de treball i iniciatives més potent del sector de la restauració a Catalunya i Balears, on se senten reflectits, de forma totalment transversal un gran nombre d'empreses i/o entitats d'àmbits tan diversos com restauració, consultories, selecció de personal, cellers, proveïdors d'alimentació i begudes, ... així com una àmplia representació en el món de l'empresa com equips directius, propietaris de negocis diversos, equips de gestió operativa,... 

Actualment ja ens fan confiança més de 270 membres adscrits, que representen de forma activa, i eficient al seu negoci o establiment, així com també participen de la gestió directa d'altres empreses líders al sector.

La nostra forma de fer... àgil i dinàmica, ens fa interactuar diàriament per poder dur a terme entre nosaltres noves aliances i col·laboracions amb total solvència a curt, mig o llarg termini.

 

Vols formar part de la #FamiliyGoods ?

B a r c e l o n a  |  T a r r a g o n a  |  L l e i d a  |  G i r o n a  |  B a l e a r s