P R O V E Ï D O R S   D E   C O N F I A N Ç A 
r e c o m a n a t
Image description

E l   j a r d í   d e l s   s e n t i t s 

Camí Rural, 08739 Barcelona
649 81 27 51

A S A   B a r c e l o n a   |   S m a r t   B u s i n e s s

Aticco Coworking, Carrer de Provença, 339, Planta 4, 08037 Barcelona
672 36 48 05

l ' o b r a d o r   S e n s e   G l u t e n

Carrer de Sant Frederic, 32, 08028 Barcelona
616 08 39 48

A G U A   K M Z E R O

Carrer de Joan d’Austria 126, 3º1ª, 08018 Barcelona
931 126 671

M i c r o b a c   S e g .   a l i m e n t à r i a   i   l a b o r a t o r i   d ' a n à l i s i s

Carrer Cartagena, 243 Sobreàtic, 3º, 08025 Barcelona
934 40 17 66

S u g a r   C o r n e r

Passatge de Sant Pere, 2, 08025 Barcelona
696 43 40 33

G l o b a l   F o i e

Onze de Setembre 5 local, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona
935 935 651

E L E C T R O   P A R K I N G

Av. Prat de la Riba, 180, 08780 Pallejà, Barcelona
936 63 04 09
w w w . g o o d s b y b d j . c o m  |  i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m