P R O T E C C I Ó   D E   D A D E S

Als nostres llocs web www.goodsbybdj.com i www.goodsbybdj.com/360 tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir els servis sol·licitats i les comunicacions corresponents.

Totes les dades proporcionades es conservaran i no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si estem tractant les seves dades personals de forma adinet, pel que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant Goodsbybdj i Goodsbybdj.com/360 a l’adreça de correu electrònic info.bdjobs@gmail.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. 

 

w w w . g o o d s b y b d j . c o m   |   i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m