w w w . g o o d s b y b d j . c o m

S E C T O R   |   H O R E C A

 

 

Des del 2014 tenim com a un dels objectius donar suport a iniciatives emprenedores dins l’àmbit de l’hostaleria i el turisme.Tanmateix volem acompanyar aquells qui vulguin endegar un nou projecte o desenvolupar,tant presents com futures accions d’emprenedoria. 
Volem ajudar-te a consolidar i fer créixer el teu projecte, tot oferint el reconeixement que dins la restauració et mereixes i estàs cercant.
 
Som un ampli col·lectiu,actualment amb més de 250 professionals de reconeguda trajectòria,que et podem orientar per tal que assoleixis l'èxit final de la teva idea.
/ >    o f e r i m
< \   i n i c i
/ >   e n s   c o n e i x e m ?
/ >   q u e   p o d e m   f e r   p e r   t u
+ i n f o
i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m
w w w . g o o d s b y b d j . c o m
/ >   T o t s   e l s   d r e t s   r e s e r v a t s
g o o d s b y b d j
r e c o m a n a t