. . .   e t s   p r o v e ï d o r   i   n e c e s s i t e s   c l i e n t s   ?

. . .   e t s   u n   e s t a b l i m e n t   d e   r e s t a u r a c i ó   i   n e c e s s i t e s   p r o v e ï d o r ?

Amb aquest formulari s’autoritza expressament a GOODSBYBDJ per la gestió interna de les dades enviades, per fer difusió al web www.goodsbybdj.com i a la resta de membres adscrits. En cas de baixa, automàticament les dades seranesborrades de les BBDD de contacte i gestió. 
Goodsbybdj, es reserva en tot moment el dret de publicar la informació rebuda a travès d'aquest formulari de contacte, així com en cas que s'incompleixi la normativa interna, es donaria de baixa de forma automàtica qualsevol informació pública a travès d'aquest lloc web.
w w w . g o o d s b y b d j . c o m   |   i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m