c r e a c i ó   d ' e s p a i s   w e b

El teu negoci necessita una major visibil·litat ?. Nosaltres ho fem per tu.

Et proposem 3 opcions ( Bàsic, Plus i Pro ) per poder donar a conèixer allò que fas de forma adient i professional. Des de 360º Gestió Operativa hi dedicarem el temps que tu no tens per poder crear un nou lloc web i quan acabem et donarem les credencials per tal que ho puguis gestionar amb total autonomia... i si ho desitges, en fem el manteniment.

Som-hi !. T'ajudem a crear-lo de forma ràpida, àgil i sobretot sense maldecaps.

Et proposem pagar només pel temps que hi dediquem. 

T'oferim un lloc web low-cost garantit 

p a n t a l l a   d ' i n i c i
c o n t i n g u t s   p e r s o n a l i t z a t s
e n l l a ç   a   x a r x e s   s o c i a l s
i m a t g e s   e s t à t i q u e s
f i n s   a   1 0   p à g i n e s   e n l l a ç a d e s
u n   c o p   c r e a t   e l   l l o c   w e b   n o   e s   p e r m e t e n   c a n v i s   d e   l ' a r b r e   d e   c o n t i n g u t s
u n   c o p   f i n a l i t z a d a ,   e n t r e g a   d e   c r e d e n c i a l s   i   f o r m a c i ó   d ' ú s 
 
______
B E S T R E T A   I N I C I A L   |   1 4 4 , 0 0 €   -   A   L ' E N T R E G A   |   3 3 6 , 0 0 €
 
p a n t a l l a   d ' i n i c i
c o n t i n g u t s   p e r s o n a l i t z a t s
e n l l a ç   a   x a r x e s   s o c i a l s
i m a t g e s   e s t à t i q u e s
f o r m u l a r i   d e   c o n t a c t e
f o r m u l a r i   d e   r e s e r v e s
f i n s   a   1 5   p à g i n e s   e n l l a ç a d e s
u n   c o p   c r e a t   e l   l l o c    w e b    n o   e s   p e r m e t e n   c a n v i s   d e   l ' a r b r e   d e   c o n t i n g u t s
u n   c o p   f i n a l i t z a d a ,   e n t r e g a   d e   c r e d e n c i a l s   i   f o r m a c i ó   d ' ú s
 

 
______
B E S T R E T A   I N I C I A L   |   1 6 8 , 0 0 €   -   A   L ' E N T R E G A   |   3 9 2 , 0 0 €
 
p a n t a l l a   d ' i n i c i
c o n t i n g u t s   p e r s o n a l i t z a t s
e n l l a ç   a   x a r x e s   s o c i a l s
f o r m u l a r i   d e   c o n t a c t e
f o r m u l a r i   d e   r e s e r v e s
i m a t g e s   d i n à m i q u e s   e n   m o v i m e n t
p à g i n e s   i l · l i m i t a d e s
d e s c à r r e g a   d ' a r x i u s
e n l l a ç   a   v i d e o s   y o u t u b e
u n   c o p   c r e a t   e l   l l o c   w e b   n o   e s   p e r m e t e n   c a n v i s   d e   l ' a r b r e   d e   c o n t i n g u t s
u n   c o p   f i n a l i t z a d a ,   e n t r e g a   d e   c r e d e n c i a l s   i   f o r m a c i ó   d ' ú s

 
 
 
 
______
B E S T R E T A   I N I C I A L   |   1 9 2 , 0 0 €   -   A   L ' E N T R E G A   |   4 4 8 , 0 0 €
w w w . g o o d s b y b d j . c o m / 3 6 0
d p t .   C o m e r c i a l   |    b e n v i n g u t s . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
s u p o r t   t è c n i c     s u p o r t . t e c n i c . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
Image description